Produkty / Rozwiązania

Produkty / Rozwiązania

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą aparatury wykorzystywanej w analizie termicznej. Firma Netzsch Analyzing & Testing z konsekwencją inwestuje swoje długoletnie doświadczenie w innowacyjne i nowe przedsięwzięcia oraz zaawansowane technologie dotyczące najnowocześniejszych osiągnięć w dziedzinie badawczo-rozwojowej materiałów, zapewnieniu jakości i optymalizacji procesów.

W celu zapewnienia pełnej jakości i satysfakcji dla użytkownika, nasze produkty i usługi podlegają ścisłej kontroli technologicznej, z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy.

Bardziej szczegółowe informacje na temat produktów firmy Netzsch zawiera poniższa
broszura przeglądowa.

Różnicowa Kalorymetria Skaningowa / Różnicowa Analiza Termiczna (DSC/DTA)

Różnicowa Kalorymetria Skaningowa / Różnicowa Analiza Termiczna (DSC/DTA)

Metody DSC i DTA pozwalają na określenie w sposób ilościowy temperatury oraz ciepła przemian fazowych dla substancji stałych oraz cieczy, w funkcji temperatury i czasu. Powyższe metody polegają na pomiarze różnicy strumienia cieplnego / temperatury pomiędzy próbką analizowaną a próbką odniesienia (referencyjną).
więcej informacji 

Analiza termograwimetryczna / Termograwimetria (TGA, TG)

Analiza termograwimetryczna / Termograwimetria (TGA, TG)

Analiza termograwimetryczna / Termograwimetria (TGA, TG) to metoda służąca określeniu zmiany masy próbki analizowanej zachodzącej w wyniku narzuconego programu temperaturowego w określonej atmosferze. Aparatem używanym w tym celu jest termowaga.
więcej informacji 

Jednoczesna analiza termiczna: Termograwimetria - Różnicowa Kalorymetria Skaningowa STA (TG-DSC)

Jednoczesna analiza termiczna: Termograwimetria - Różnicowa Kalorymetria Skaningowa STA (TG-DSC)

System STA stanowi jednoczesne połączenie dwóch lub więcej metod badawczych w badaniu tej samej próbki. Klasyczny system STA jest kombinacją termograwimetrii z metodą DSC lub DTA.
więcej informacji 

Dylatometria (DIL / GST)

Dylatometria (DIL / GST)

Metodą wykorzystywaną do precyzyjnych pomiarów zmian wymiarów ciał stałych jest dylatometria (DIL).
więcej informacji 

Analiza termomechaniczna (TMA)

Analiza termomechaniczna (TMA)

Do badania właściwości mechanicznych cieczy, ciał stałych, sproszkowanych oraz ciekłych metali w warunkach obciążenia statycznego lub dynamicznego przy narzuconym reżimie temperaturowym-stosowana jest analiza termomechaniczna (TMA).
więcej informacji 

Dynamiczna Analiza Mechaniczna (DMA / DMTA)

Dynamiczna Analiza Mechaniczna (DMA / DMTA)

Dynamiczna analiza mechaniczna (DMA) / służy do pomiarów właściwości lepkosprężystych materiałów, wykorzystując działanie na próbkę siły oscylującej.
więcej informacji 

Wielomodułowy kalorymetr reakcyjny (MMC)

Wielomodułowy kalorymetr reakcyjny (MMC)

Podobnie jak, tradycyjny kalorymetr DSC, wielomodułowy kalorymetr reakcyjny MMC bada reakcje chemiczne, przemiany fazowe czy wyznacza wartości ciepła właściwego materiałów dla dużych próbek o masie rzędu gramów. Grupa specjalistów z firmy Netzsch stworzyła nowy kalorymetr, który może być używany w obszarze badań R&D, w ośrodkach naukowo-badawczych czy w kontroli jakości różnych gałęzi przemysłu.
więcej informacji 

Kalorymetria reakcyjna

Kalorymetria reakcyjna

Kalorymetry reakcyjne przyczyniają się do zapewniania bezpieczeństwa i efektywności procesów przemysłowych. Urządzenia te pozwalają inżynierom i naukowcom zidentyfikować potencjalne zagrożenia oraz wyodrębnić kluczowe elementy zabezpieczenia bezpieczeństwa procesu, uwzględniając przy tym procedury pomocy w ramach nagłych wypadków, optymalizację procesu czy stabilizację termiczną.
więcej informacji 

Analiza dielektryczna (DEA)

Analiza dielektryczna (DEA)

W analizie dielektrycznej śledzone są zmiany orientacji dipoli oraz ruchliwość jonów w materiałach polimerowych oraz układach utwardzanych. Zmiany te wywołane są pod wpływem zmiennego napięcia elektrycznego. Metoda DEA być również wykorzystana do badania on-line procesów zachodzących w materiałach (np. monitoringu procesu utwardzania żywic epoksydowych).

Dyfuzyjność cieplna / Przewodność cieplna (LFA / GHP / HFM / TCT)

Dyfuzyjność cieplna / Przewodność cieplna (LFA / GHP / HFM / TCT)

Laserowa metoda impulsowa (LFA) jest wykorzystywana do pomiaru dyfuzyjności cieplnej, w której mierzony jest wzrost temperatury próbki analizowanej w wyniku energii promieniowana laserowego. Metody HFM (Heat Flow Meter) i GHP pozwalają wyznaczyć przewodność cieplną materiałów izolacyjnych natomiast dla materiałów ogniotrwałych stosuje się metodę gorącego drutu TCT (Thermal Conductivity Tester).

Badania materiałów ogniotrwałych (RUL/CIC, HMOR, PCE, TCT)

Badania materiałów ogniotrwałych (RUL/CIC, HMOR, PCE, TCT)

Ogniotrwałość pod obciążeniem (RUL) oraz pełzanie pod obciążeniem (CIC) charakteryzują odporność materiałów ogniotrwałych na deformację w funkcji temperatury i czasu. Wytrzymałość na zginanie (HMOR) jest określona za pomocą analizatora wytrzymałości na zginanie na gorąco. Zachowanie materiałów ogniotrwałych w trakcie topnienia może być określone poprzez pomiar tzw. stożków pirometrycznych (PCE).

Analiza wydzielanych gazów / Techniki sprzężone (QMS, FT-IR, GC-MS, SKIMMER)

Analiza wydzielanych gazów / Techniki sprzężone (QMS, FT-IR, GC-MS, SKIMMER)

Spektrometria masowa oraz spektrometria w podczerwieni umożliwiają wykrycie i identyfikację substancji lotnych wydzielanych z badanego materiału w trakcie jego ogrzewania. Oferujemy systemy do kompleksowej analizy wydzielanych gazów oparte na sprzężeniu z QMS (Kwadrupolowe Spektrometry Masowe), GC-MS i FT-IR (spektrometria podczerwieni).

Oprogramowanie

Oprogramowanie

Pakiet oprogramowania Proteus® pozwala na kontrolę pomiarów przeprowadzanych na aparatach Netzsch oraz oferuje szerokie możliwości obróbki danych pomiarowych oraz importu wyników pomiarów zewnętrznych. Ponadto firma Netzsch dostarcza unikalnego Oprogramowania zaawansowanego np. oprogramowanie Thermokinetics.

Seebeck Coefficient and Electrical Conductivity

Seebeck Coefficient and Electrical Conductivity

Precise knowledge of the thermal properties is of importance in developing beneficial thermoelectric materials. The relative performance or efficiency of a thermoelectric material is described by the figure of merit (ZT). NETZSCH has the solution which allows for the simultaneous measurement of the Seebeck coefficient and electrical conductivity under identical conditions.
more information