Słownik

Adiabatyczny
Adiabatyczny wzrost temperatury
Analiza zawartości wypełniacza
Cross over point
Czystość eutektyczna
Debindowanie – usuwanie lepiszczy i wypełniaczy
Delaminacja (rozwarstwienie) (czas do delaminacji)
Delta T(ad)
Delta T(obs)
Dilatency
Dodatek sadzy
Egzotermiczny
Elastic modulus
Endotermiczny
Entalpia i temperatury krystalizacji
G*/sinδ
Gęstość
Isothermal
Kalorymetria reakcyjna
Korekta Hagenbacha 
Krystaliczność (stopień krystaliczności)
Krystalizacja
Lepkość jonowa 
Linear Viscoelastic Region (LVER)
Liquid Crystal Transitions
Melting Temperatures and Enthalpies
Model Burgersa
Moduł ARC
Moduł do badania baterii
Moduł zespolony E*
Modulus of Elasticity
Mullins Effect
Multiple Module Calorimeter (MMC)
Multiple Stress Creep Recovery (MSCR)
Newtonian
Non-Newtonian
Non-Recoverable Creep Compliance (Jnr)
Odzyskiwanie pełzania
Opór kontaktowy
Oxidation
Oxidative-Induction Time (OIT) and Oxidative-Onset Temperature (OOT)
Payne Effect
Pełzanie (DMA)
Pełzanie (Reologia)
Performance-Graded (PG) Binder
Phase Angle δ
Phase transitions
PHI-factor
Plastic Flow Behaviour
Podatność na pełzanie (J)
Polymorphism
Post-crystallization (Cold-crystallization)
Power Law Model
Prawo Hooke'a 
Próg egzotermiczny
Pryolysis
Przewodnictwo elektryczne
Pseudoplasticity
Pyrolytic Carbon
Rabinowitsch Correction
Rate-Controlled Sintering (RCS)
Reaction Temperature and Reaction Enthalpy
Reakcja rozkładu (dekompozycji)
Recoverable Creep Compliance (Jr)
Relaxation
Rezystywność elektryczna
Rolling Resistance
Sadza
Scanning Module
Seebeck Coefficient
Self-heating rate
Shear modulus G*
Shear Thickening
Shear Thinning
Sintering
Solid-Gas Reactions
Solid-solid transitions
Sorption Process
Specific Heat Capacity (cp)
Sprężystość i moduł sprężystości
Stopień utwardzenia/usieciowania
Strain
Stress
Stress Relaxation (Rheology)
Stress-Strain Behaviour
Tackiness
tanδ
Temperature reaction Test (TR Test)
Temperatura Curie
Temperatura przejścia szklistego
Test fleksometryczny
Test zmęczeniowy
Thermal Conductivity
Thermal Corrosion Studies
Thermal Diffusivity
Thermal hazard potential
Thermal inertia
Thermal stability
Thermal runaway
Thermally induced reaction
Thermophysical Properties
Thermoreflectance
Thixotropy
Time Domain
Tryb pomiaru Heat-Wait-Search (HWS) 
Utwardzanie (reakcje sieciowania)
Vaporization
Vibration
Viscous modulus
Volumetric expansion
Williams-Landel-Ferry Equation for Master Curve
Worst-Case Scenario
Współczynnik rozszerzalności termicznej (CTE) lub współczynnik liniowej rozszerzalności termicznej (CLTE)
Yield Stress
Young's Modulus or Storage Modulus
Zachowanie przy przepływie dylatacyjnym (Dylatacja)
Zawartość popiołów
Zespolony moduł ścinania (G*)
Zgodność leku z substancją pomocniczą