Debindowanie – usuwanie lepiszczy i wypełniaczy

Usuwanie lepiszcza jest jednym z głównych etapów produkcji w przemyśle ceramicznym i metalurgii proszków. Odnosi się do termicznego lub katalitycznego usuwania dodatków stosowanych na etapach poprzedzających produkcję, takich jak odlewanie. Proces odklejania materiałów ceramicznych zwykle odbywa się w atmosferze zawierającej tlen i powoduje całkowite spalenie składników organicznych. Z kolei w metalurgii proszków do procesu odklejania często wymagana jest atmosfera obojętna. Procesy usuwania lepiszcza można badać za pomocą analizy termograwimetrycznej (TGA) i różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC)

Poniższy rysunek przedstawia pomiar STA procesu odklejania ditlenku cyrkonu (26,2 mg). Próbkę poddano obróbce w atmosferze utleniającej, w wyniku czego wykryto dwa etapy utraty masy w zakresie temperatur do 500 ° C. Etapom utraty masy towarzyszyły efekty egzotermiczne, które wskazują na oksydacyjne spalanie składników spoiwa 

Pomiar STA procesu usuwania lepiszcza dla dwutlenku cyrkonu (26,2 mg).