Próg egzotermiczny

Próg egzotermiczny to wartość szybkości w czasie reakcji samonagrzewania próbki (zazwyczaj 0,02 K / min), która określa, czy zdarzenie egzotermiczne zostanie wykryte w ramach eksperymentu przy użyciu kalorymetru zgodnie z kalorymetrią reakcyjną (ARC). W przypadku przekroczenia progu egzotermicznego kalorymetr zmienia tryb pomiaru z HWS na adiabatyczny

 


Related Methods

ARC