Thermal Conductivity

Przewodność cieplna - definicja

Przewodność cieplna/współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m•K)] określa transport energii w postaci ciepła; na wskroś pewnej masy próbki w wyniku zewnętrznej różnicy temperatur (patrz rys. 1). Zgodnie z drugim prawem termodynamiki ciepło płynie zawsze w kierunku obszaru o niższej temperaturze.

Zależność między wielkością transportowanego ciepła w jednostce czasu (dQ/dt - przepływem ciepła Q) oraz gradientem temperatury (ΔT/Δx) dla obszaru o powierzchni A, przez który ciepło płynie prostopadle ze stałą szybkością, jest opisana podstawowym równaniem przewodnictwa cieplnego.

Współczynnik przewodzenia ciepła λ jest więc stałą właściwością materiałową, charakteryzującą go w stacjonarnych warunkach transportu ciepła. Można go obliczyć za pomocą następującego równania:

Figure 1

The relationship between transported heat per unit of time (dQ/dt or heat flow Q) and the temperature gradient (ΔT/Δx) through Area A (the area through which the heat is flowing perpendicularly at a steady rate) is described by the thermal conductivity equation.

Thermal conductivity is thus a material-specific property used for characterizing steady heat transport. It can be calculated using the following equation:

Gdzie:  a -  dyfuzyjność cieplna
            cp - ciepło właściwe
            ρ - gęstość

Wartości przewodności cieplnej dla różnych materiałów przedstawiono na rys. 2.

Figure 2

Postery NETZSCH
W procesie produkcji i przetwarzania materiałów znajomość ich właściwości termicznych odgrywa kluczową rolę. Na naszych posterach odnajdą Państwo najważniejsze właściwości termiczne dla różnych grup materiałów.
Więcej informacji

Powiązane linki:

Dyfuzyjność cieplna - definicja

Jak dobrać optymalną metodę dla określonej próbki?


Related Methods

LFAGHP

HFM