Związki organiczne

Dział ten zawiera przykłady badań dotyczących procesu topnienia i krystalizacji składników aktywnych oraz substancji pomocniczych zawartych w lekach, zjawiska zeszklenia syropów oraz określenia zachowania środków smarnych w czasie utleniania czy też farb i klejów w czasie utwardzania.

Stopień czystości aktywnych składników produktów farmaceutycznych, utlenianie tłuszczów i olejów oraz utwardzanie klejów i farb, to tylko wybrane procesy, które możemy przeanalizować przy pomocy skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC).

Dodatkowe informacje np. o prężności par, denaturacji białek, zawartości rozpuszczalników w farbach dostarcza nam termograwimetria (TG).

Używając analizy termomechanicznej (TMA) oraz mechanicznej analizy dynamicznej (DMA) możemy otrzymać informację dotyczącą współczynnika rozszerzalności cieplnej materiałów, ich odporności na penetrację oraz właściwości lepkosprężystych past, zawiesin oraz proszków.

Przy pomocy analizy dielektrycznej (DEA) mamy możliwość monitorowania procesu utwardzania past oraz innych mas.

Uzupełnieniem powyższych metod jest laserowa metoda impulsowa (LFA) stosowana do określania przewodności i dyfuzyjności cieplnej cieczy oraz metali w stanie ciekłym.

Otrzymane przy pomocy analizy termicznej informacje odgrywają ważną rolę w optymalizacji procesu produkcyjnego zwłaszcza produktów farmaceutycznych oraz kosmetycznych, które mają na co dzień styczność z ludzkim ciałem.

Ribavirin — Detection of the melting range
Sublimation of an OEL Layer
Substancje farmaceutyczne
DTBP — Thermal Runaway
Pitch Carbon Powder — Evolved Gas Analysis (QMS)
Stabilized Synthetic Oil — Oxidation Behavior