Metale i Stopy

Znajomość wartość ciepła, współczynników rozszerzalności cieplnej czy też zachowania się metali i stopów w atmosferach korozyjnych mogą być kluczowymi zagadnieniami w pracach badawczych i rozwojowych.

Topnienie, proces krystalizacji, zeszklenie, przemiany fazowe wyższego rzędu, ciepło właściwe to ważne parametry dla metali oraz stopów, które można scharakteryzować przy pomocy skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) oraz jednoczesnej analizy termicznej (STA).

Powyższe metody pozwalają również na badanie procesów utleniania, korozji oraz określenie stabilności termicznej produktu, co w wielu wypadkach ma kluczowy wpływ na optymalizację właściwości użytkowych metali oraz stopów.

Przy pomocy dylatometrii (DIL) możemy określić współczynnik rozszerzalności cieplnej materiałów.

Dynamiczna analiza mechaniczna (DMA) pozwala nam określić właściwości lepkosprężyste materiałów oraz wyznaczyć współczynnik tłumienia kompozytów.

Uzupełnieniem powyższych metod jest laserowa metoda impulsowa (LFA) umożliwiająca charakterystykę przewodności cieplnej metali włącznie z metalami w stanie ciekłym.

Metale
Miedź – cienka próbka o wysokiej przewodności
Pure Copper — Thermal Diffusivity
Stop aluminium — topnienie i krzepnięcie
Melting Point Determination on Palladium
Steel Material — Phase Transitions
Iron — Thermal Expansion