Produkty / Rozwiązania

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą aparatury wykorzystywanej w analizie termicznej. Firma Netzsch Analyzing & Testing z konsekwencją inwestuje swoje długoletnie doświadczenie w innowacyjne i nowe przedsięwzięcia oraz zaawansowane technologie dotyczące najnowocześniejszych osiągnięć w dziedzinie badawczo-rozwojowej materiałów, zapewnieniu jakości i optymalizacji procesów.

W celu zapewnienia pełnej jakości i satysfakcji dla użytkownika, nasze produkty i usługi podlegają ścisłej kontroli technologicznej, z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy.

Bardziej szczegółowe informacje na temat produktów firmy Netzsch zawiera poniższa

broszura przeglądowa.

Różnicowa Kalorymetria Skaningowa (DSC) / Różnicowa Analiza Termiczna (DTA)

Metody DSC i DTA pozwalają na określenie w sposób ilościowy temperatury oraz ciepła przemian fazowych dla substancji stałych oraz cieczy, w funkcji temperatury i czasu. Powyższe metody polegają na pomiarze różnicy strumienia cieplnego / temperatury pomiędzy próbką analizowaną a próbką odniesienia (referencyjną).

Analiza termomechaniczna (TMA)

Do badania właściwości mechanicznych cieczy, ciał stałych, sproszkowanych oraz ciekłych metali w warunkach obciążenia statycznego lub dynamicznego przy narzuconym reżimie temperaturowym-stosowana jest analiza termomechaniczna (TMA).

Analiza dielektryczna (DEA)

W analizie dielektrycznej śledzone są zmiany orientacji dipoli oraz ruchliwość jonów w materiałach polimerowych oraz układach utwardzanych. Zmiany te wywołane są pod wpływem zmiennego napięcia elektrycznego. Metoda DEA być również wykorzystana do badania on-line procesów zachodzących w materiałach (np. monitoringu procesu utwardzania żywic epoksydowych).

Rheology

Rheology is the study of flow and deformation of materials under applied forces which is routinely measured using a rheometer. The measurement of rheological properties is applicable to all materials from fluids such as dilute solutions of polymers and surfactants through to concentrated protein formulations, to semi-solids such as pastes and creams, to molten or solid polymers as well as asphalt. Rheological properties can be measured from bulk sample deformation using a mechanical rheometer, or on a micro-scale by using a microcapillary viscometer or an optical technique such as Microrheology.

Jednoczesna analiza termiczna: Termograwimetria – Różnicowa Kalorymetria Skaningowa (STA/TG-DSC)

System STA stanowi jednoczesne połączenie dwóch lub więcej metod badawczych w badaniu tej samej próbki. Klasyczny system STA jest kombinacją termograwimetrii z metodą DSC lub DTA.

Dynamiczna Analiza Mechaniczna (DMA/DMTA)

Dynamiczna analiza mechaniczna (DMA) / służy do pomiarów właściwości lepkosprężystych materiałów, wykorzystując działanie na próbkę siły oscylującej.

Dyfuzyjność cieplna / Przewodność cieplna (LFA / SBA / NanoTR/PicoTR)
Thermal Conductivity (HFM/GHP)
Analiza termograwimetryczna / Termograwimetria (TGA/TG)

Analiza termograwimetryczna / Termograwimetria (TGA/TG) to metoda służąca określeniu zmiany masy próbki analizowanej zachodzącej w wyniku narzuconego programu temperaturowego w określonej atmosferze. Aparatem używanym w tym celu jest termowaga.

Wielomodułowy kalorymetr reakcyjny (MMC)

Podobnie jak, tradycyjny kalorymetr DSC, wielomodułowy kalorymetr reakcyjny MMC bada reakcje chemiczne, przemiany fazowe czy wyznacza wartości ciepła właściwego materiałów dla dużych próbek o masie rzędu gramów. Grupa specjalistów z firmy Netzsch stworzyła nowy kalorymetr, który może być używany w obszarze badań R&D, w ośrodkach naukowo-badawczych czy w kontroli jakości różnych gałęzi przemysłu.

Analiza wydzielanych gazów (EGA) / Techniki sprzężone – QMS, FT-IR, GC-MS, SKIMMER®

Spektrometria masowa oraz spektrometria w podczerwieni umożliwiają wykrycie i identyfikację substancji lotnych wydzielanych z badanego materiału w trakcie jego ogrzewania. Oferujemy systemy do kompleksowej analizy wydzielanych gazów oparte na sprzężeniu z QMS (Kwadrupolowe Spektrometry Masowe), GC-MS i FT-IR (spektrometria podczerwieni).

Fire Testing

Fire-testing products have been increasing in importance in recent times. It is essential that products and materials are as flame-resistant as possible for reasons of safety and regulations. It is also important that a product generate as little smoke as possible in the event that it does ignite; this can help save lives.

Dylatometria (DIL)

Metodą wykorzystywaną do precyzyjnych pomiarów zmian wymiarów ciał stałych jest dylatometria (DIL).

Kalorymetria reakcyjna

Kalorymetry reakcyjne przyczyniają się do zapewniania bezpieczeństwa i efektywności procesów przemysłowych. Urządzenia te pozwalają inżynierom i naukowcom zidentyfikować potencjalne zagrożenia oraz wyodrębnić kluczowe elementy zabezpieczenia bezpieczeństwa procesu, uwzględniając przy tym procedury pomocy w ramach nagłych wypadków, optymalizację procesu czy stabilizację termiczną.

Oprogramowanie

Pakiet oprogramowania Proteus® pozwala na kontrolę pomiarów przeprowadzanych na aparatach Netzsch oraz oferuje szerokie możliwości obróbki danych pomiarowych oraz importu wyników pomiarów zewnętrznych. Ponadto firma Netzsch dostarcza unikalnego Oprogramowania zaawansowanego np. oprogramowanie Thermokinetics.

 

Badania materiałów ogniotrwałych (RUL/CIC, HMOR)

Ogniotrwałość pod obciążeniem (RUL) oraz pełzanie pod obciążeniem (CIC) charakteryzują odporność materiałów ogniotrwałych na deformację w funkcji temperatury i czasu. Wytrzymałość na zginanie (HMOR) jest określona za pomocą analizatora wytrzymałości na zginanie na gorąco.