Badanie materiałów ogniotrwałych: (RUL) Badanie ogniotrwałości pod obciążeniem oraz pełzanie przy ściskaniu (CIC), Wytrzymałość materiałów ogniotrwałych na zginanie w podwyższonych temperaturach (HMOR), Ogniotrwałość zwykła (PCE), Przewodność cieplna

Oferujemy kompleksowe instrumentarium do badania materiałów ogniotrwałych.Ogniotrwałość pod obciążeniem (RUL) oraz pełzanie przy ściskaniu (CIC) określają odporność materiałów na deformację w funkcji temperatury i czasu w ściśle określonych warunkach pomiarowych.

Wytrzymałość materiałów ogniotrwałych na zginanie można zbadać przy pomocy urządzenia HMOR.

Z kolei ogniotrwałość zwykła (oznaczanie równoważnego stożka pirometrycznego) materiałów ogniotrwałych można oznaczyć przy pomocy urządzenia PCE.

Nasze instrumenty spełniają międzynarodowe normy takie jak: ISO 1893, ISO 3187, ISO 5013, DIN EN 993-7/8/9/12/14/15, DIN 51048, DIN 51053, DIN 51063, DIN 51046, ISO 8894-1, ISO 8894-2, ASTM C1113.

RUL/CIC 421 | Instrument badający ogniotrwałość pod obciążeniem i pełzanie przy ściskaniu

Seria instrumentów RUL/CIC 421 służąca do badania ogniotrwałości pod obciążeniem oraz przeprowadzenie tzw. próby pełzania przy ściskaniu. Konstrukcja tego urządzenia zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę.

HMOR 422 D/3 | Instrument do badania wytrzymałości materiałów ogniotrwałych na zginanie

Instrument umożliwiający badanie materiałów ogniotrwałych pod kątem wytrzymałości na zginanie w podwyższonych temperaturach. W trakcie pomiaru analizuje się temperaturę po osiągnięciu której stożek wykonany z badanego materiału się zgina.

PCE 428 - Instrument do badania ogniotrwałości zwykłej

Określenie punktu mięknięcia materiałów ogniotrwałych jest tylko możliwe poprzez porównanie tego parametru z punktem mięknięcia laboratoryjnego stożka pirometrycznego. Próbki ogrzewa się w określonych warunkach razem ze wzorcowymi stożkami o znanej ogniotrwałości. PCE 428 umożliwia przeprowadzenie badań do 1700 °C.

TCT 426 - Urządzenie do pomiaru przewodności cieplnej metodą gorącego drutu (TCT)

Instrument TCT 426 służy do przeprowadzenia pomiarów tzw. metodą gorącego drutu (TCT) w układzie równoległym i krzyżowym. Przeznaczony głównie do pomiaru przewodności cieplnej w wysokich temperaturach dla materiałów ogniotrwałych.